شرکت ستیر پاد در زمینه های high-technology  و مخصوصا Broadcasting  ارائه دهنده سرویس به گستره وسیعی از مشتریان ،از بیزینس های کوچک گرفته تا سازمان های بزرگ جهانی میباشد. این شرکت در زمینه های مطالعاتی، تحقیقاتی، طراحی، ساخت و تولید تجهیزات، سیستم ها و سرویس ها فعالیت دارد.