ما در مرکز فوق تخصصی بیماریهای مفاصل و استخوان تهران به پویایی و سلامتیشما کمک میکنیم تا زندگی بهتریرا تجربه کنید .دستاورد ما در این مرکز، درمان تمامی بیماریهای مفصلی استخوانی و عضلانی با بهترین کیفیت و نتیجه بر پایه بالاترین پروتوکلهای بین المللی و شواهد علمی توسط پزشکان متخصص ، باتجربه و مطرح کشور بوده و از این رهگذر به مراجعین محترم کمک مینماییم تا در اسرع وقت به زندگی عادی پیش از بیماری برگشته و از زندگی خود لذت ببرند